home home
Seminario internazionale SKIF a Tokyo 2018

con Soke Hirokazu KANAZAWA e Kancho Nobuaki KANAZAWA