home home
Seminario Shotokan Takudai a Munchen (Germania) 2-4/11/2018

con Hanshi Shiro Asano, Shihan Masaru Miura, Shihan Akio Nagai, Shihan Tatsuya Naka, Shinji Akita e Shuseki Shihan Manabu Murakami